Zajęcia z hipoterapii

Kontynuacja Projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” daje możliwość poznania kolejnej dziedziny jaką jest hipoterapia. Zajęcia te rozpoczęły się 15 września 2017r.. Wychowankowie naszej placówki uczestniczą w niej 3 razy w tygodniu po trzy godziny. Celem szkolenia naszych 6 podopiecznych jest przybliżenie założeń pracy hipoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz przekazanie wiedzy na temat metodyki zajęć i jej efektywności. Hipoterapia prowadzona jest w Stadninie Ogierów w Książu przez dwóch instruktorów. Hipoterapia jest wy­jąt­ko­wą i nie­po­wta­rzal­ną me­to­dą uspraw­nia­nia dzię­ki obec­no­ści ko­nia  jako współ­-te­ra­peu­ty. Koń i je­go ruch da­ją zu­peł­nie no­we i nie­spo­ty­ka­ne w in­nych me­to­dach te­ra­peu­tycz­nych możliwości, bowiem to dzięki koniowi relaksujemy się, pobudzamy zmysły, mobilizujemy i nie nudzimy się, a przede wszystkim wyciszamy się, co w pracy resocjalizacyjnej jest bardzo potrzebne.  Jednak najważniejszym elementem jest więź pomiędzy uczestnikiem a zwierzęciem. Zajęcia bardzo podobają się naszym podopiecznym pomimo bardzo aktywnej pracy.