Porogram socjoterapii „Bliżej Siebie”

Program socjoterapii: „Bliżej siebie”, przeznaczony jest dla wychowanków przebywających
w MOW w Wałbrzychu. Głównymi założeniami programu są:

– eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, które są społecznie nieakceptowane i utrudniają młodemu człowiekowi realizację pozytywnych zadań życiowych,

– zmiana negatywnych zachowań na pożądane społecznie,

– zwiększanie świadomości na tematy ogólnospołeczne,

– uczenie wglądu w siebie, swoje emocje, odreagowanie napięć emocjonalnych,

– radzenie sobie z trudnymi emocjami,

– uwrażliwianie na innych,

– rozwój społeczny, aktywne uczenie się nowych umiejętności i sposobów zachowania.

Najważniejszym, obszarem w którym należy pracować z wychowankami jest sfera postaw i zachowań. Podejmowane działania wychowawcze mają na celu zmianę negatywnych zachowań na pożądane społecznie, uwrażliwianie na innych, zwiększanie świadomości na tematy ogólnospołeczne, a także uczenie wglądu w siebie, swoje emocje, radzenie sobie
z trudnymi emocjami.

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest eliminowanie przyczyn
i przejawów zaburzeń zachowania, które są społecznie nieakceptowane i utrudniają młodemu człowiekowi realizację pozytywnych zadań życiowych. Źródłem zmiany korekcyjnej
są bezpośrednie interakcje między terapeutą a indywidualnymi członkami grupy oraz między terapeutą a grupą. Spotkania grupowe odbywają się zawsze w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, poczucia więzi. Aktywność poznawcza i emocjonalna uczestników jest źródłem doświadczeń korygujących  i uczących. Przejawia się ona przede wszystkim
w ujawnianiu i dzieleniu się z innymi swoimi myślami, przeżyciami, dążeniami, odczuciami, pragnieniami pojawiającymi się „tu i teraz”.

Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych u młodzieży. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i intensyfikują trudności szkolne. Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i przyjmującą postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Zapełnia ona lukę w sposobach udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z objawami nieprzystosowania społecznego. Istotne w procesie socjoterapii są: formy aktywności uczestników zajęć, kontakt terapeutyczny, grupa będąca przedmiotem i podmiotem zmiany korekcyjnej, charakter zaburzenia osób, do których proces socjoterapeutyczny jest adresowany.

Aktywny udział w zajęciach bezpośrednio przyczynia się nie tylko do zwiększenia poziomu samoświadomości, autorefleksji i poznania samego siebie ale również zwiększenia korzyści płynących z pobytu w placówce i skuteczniejszej resocjalizacji.